Kontakt

GD Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

ul. Parkowa 1/2
Kraków 30-538
NIP: 679-316-88-77
tel. +48 606 713 988

biuro@grycajdesign.pl
www.facebook.com/GrycajDesign

Napisz do nas wiadomość


   

  Polityka prywatności:

  Przetwarzanie danych osobowych

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez  
  Gd Studio Sp. z o.o. Sp.k 
  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż:
  Administrator danych
  Administratorem danych osobowych jest  
  Gd Studio Sp. z o.o. Sp.k   z siedzibą w Krakowie (30-538) ul. Parkowa 1/2, z którym można skontaktować się poprzez:
  · e-mail: 
  biuro@grycajdesign.pl  
  · tel.: 
  +48 606 713 988   ,
  · pisemnie na adres siedziby.
  Gd Studio Sp. z o.o. Sp.k  może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu:
  · realizacji umowy, której są Państwo stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;,
  · archiwalnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym Ustawę o rachunkowości w okresie wynikającym z tych przepisów,
  · dochodzenia roszczeń powstałych w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej oraz innych wynikających z przepisów prawa, a także w celu obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes 
  Gd Studio Sp. z o.o. Sp.k. ,
  · wypełnienia obowiązków prawnych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
  Informacja o wymogu podania danych
  Przetwarzanie Państwa danych może wystąpić na podstawie Państwa zgody. Każda udzielona zgoda może zostać w dowolnym momencie wycofana. Dotyczy to również cofnięcia zgód, które zostały udzielone przed rozpoczęciem stosowania RODO, tj. przed 25 maja 2018 r.
  Udostępnienie danych osobowych

  Gd Studio Sp. z o.o. Sp.k może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom upoważnionym do ich uzyskania  na podstawie przepisów prawa,, a także innym podmiotom w oparciu o Państwa zgodę. Ponadto dane te mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu  Gd Studio Sp. z o.o. Sp.k   takim jak dostawcy usług IT i archiwizacyjnych, podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności, agencje marketingowe, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z  Gd Studio Sp. z o.o. Sp.k   i na jego zlecenie.
  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie
  Państwa dane osobowe nie są przez nas wykorzystywane w celach podejmowania decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, które mogłyby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub wywołać inne doniosłe dla Państwa skutki.
  Prawa osób, których dane przetwarza  Gd Studio Sp. z o.o. Sp.k  
  W związku z przetwarzaniem przez Gd Studio Sp. z o.o. Sp.k   Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo
  · dostępu do swoich danych osobowych, tj. potwierdzenia czy dane są przetwarzane, informacji jakie są cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych oraz odbiorców oraz informacji o prawach przysługujących wobec administratora;
  · żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych;
  · żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO;
  · ograniczenia przetwarzania;
  · wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w odniesieniu do nowych rekrutacji, co do których osoba spełnia kryteria palikowania na dane stanowisko,
  · przenoszenia danych, które dostarczyły administratorowi;
  · sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO (m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania);
  · wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  · jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, ma ona prawo cofnąć tę zgodę w każdym czasie.